Teemani eduskuntavaaleissa

Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023

Hyvinvointi

Keskusta haluaa, että paremmasta mielenterveydestä on tehtävä uusi, yhteinen kansallinen suurhanke. Oikea-aikaiset palvelut ja välittämisen asenne ratkaisevat.


Tällä hetkellä lastensuojelu on kriisissä ja meidän tulisikin osoittaa tunnistamiseen, varhaiseen puuttumiseen, ennaltaehkäisyyn ja lastensuojeluun varoja. Meidän tulee tukea lapsiperheiden hyvinvointia.

Neurovähemmistölapset ja nuoret ovat usein väliinputoajia, eivätkä välttämättä saa oikea-aikaista apua eikä hoitoa. Meidän tulee pitää huoli, että tunnistaminen ja henkilökunnan neuropsykiatrinen osaaminen paranee. Koulupudokkuutta tulee ehkäistä ennalta ja löytää syyt koulukieltäytymiseen.

Myös lasten ja nuorten mielenterveyteen on kiinnitettävä enemmän huomiota ja mielenterveydenpalveluita on kehitettävä

Omaishoitajien hyvinvoinnista


Omaishoitajat tekevät korvaamatonta ja tärkeää työtä ja meidän tulee tukea heitä niin, että he jaksavat ja voivat hyvin.

 Jotta omaishoitajat voisivat käyttää heille kuuluvia vapaapäiviä, tulisi hoidettavalle olla turvallinen sijaishoitopaikka. Ikääntyvä Suomi ei selviä vanhustensa hoidosta kunnialla ilman omaisten osallistumista hoivaan ja huolenpitoon.

Omaishoidosta puhuttaessa tulee myös muistaa, että usein omaishoitajana on myös lapsen huoltaja tai aikuisen lapsen huoltaja.

Olen sitoutunut Omaishoitajaliiton eduskuntavaalitavoitteisiin:

https://omaishoitajat.fi/omaishoitajaliitto/vaikuttamistyo/vaalit/

Muistisairaudet

Muistisairauksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen on panostettava.


Muistisairaiden turvallinen asuminen on varmistettava.

Muistisairaiden omaishoitoa on kehitettävä ja omaishoitajien asemaa parannettava.

Olen sitoutunut Muistiliiton hallituskauden 2023-2027 tavoitteisiin.

Kestävän väestönkehityksen turvaaminen

Meillä tulee olla kestävän väestönkehityksen tavoitteet ja eri ministeriöiden on yhdistettävä toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi. Läheisten ihmissuhteiden merkitystä on korostettava ja tuettava. Ne antavat tukea epävarmassa maailmassa. Jokaisella tulee olla mahdollisuus omaa elämäänsä rikastuttaviin ihmissuhteisiin. Ihmissuhteet ovat myös hyvän mielenterveyden perusta. Väkivalta ei kuulu lähi- tai muihin ihmissuhteisiin, vaan kunkin itsemääräämisoikeus ja turvallisuuden kokemus.

Turvallinen läheisyys ja hyvät ihmissuhteet perustuvat niin Suomessa, Euroopassa kuin kehittyvissä maissakin sukupuolten tasa-arvoon ja kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuteen. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja oikeuksien hyvä kehitys Suomessa on varmistettava. Samalla on vaikutettava kansainvälisesti ja kehitysyhteistyössä niiden edistymiseen. Olen sitoutunut Väestöiiton eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteisiin. https://www.vaestoliitto.fi/vaikuttaminen/eduskuntavaalit-2023/

Keskustan teemat eduskuntavaaleihin ovat minulle läheisiä ja haluankin nostaa tässä niistä

  • Paremmin voiva Suomi:

Keskusta haluaa, että paremmasta mielenterveydestä on tehtävä uusi, yhteinen kansallinen suurhanke. Oikea-aikaiset palvelut ja välittämisen asenne ratkaisevat. Myös työelämän on muututtava.

Keskustan mielestä sosiaali- ja terveyspalveluissa pitää siirtyä suoritteiden mittaamisesta laadun ja vaikuttavuuden mittaamiseen. Palvelujen tuottamisen tapoihin on saatava entistä enemmän liikkumavaraa ja uusia hyviä käytäntöjä on hyödynnettävä tehokkaasti. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työelämän pito- ja vetovoimaa on lisättävä, jotta alan henkilöstön riittävä saatavuus voidaan turvata.

Myös heikompiosaisia ihmisiä on kuultava ja kuunneltava heitä koskevissa asioissa. Jokaisella ikäihmisellä pitää olla oikeus terveytensä ja toimintakykynsä edellyttämään hoivaan ja hoitoon. Kenestäkään ei saa tulla vain toimenpiteiden ja etuuksien kohde. Keskusta on sitoutunut perhehoidon sekä omaishoitajien aseman parantamiseen.

  • Perusasioiden peruskoulu:

Jokaisesta lapsesta ja nuoresta on pidettävä erityisen hyvää huolta. Viime vuosien kriisit tuntuvat lasten ja nuorten elämässä rajuimmin. Peruskoulu luo lähtökohdat ihmisen loppuelämälle ja samalla Suomen tulevaisuudelle. Oppimistulokset ovat olleet viime vuosina laskussa. Lisäksi erot koulujen välillä ovat kasvaneet. Jokaisen koulun pitää olla paras koulu. Peruskouluja ja niiden opetusta ei saa päästää eriytymään. Pudokkuutta pitää ehkäistä ajoissa.

Opettajille on annettava mahdollisuus perustehtävänsä hyvään hoitamiseen. Kouluissa tulee olla työrauhaa jatkuvien uudistusten sijaan. Lapsen ja nuoren elämä on kokonaisuus. Kodin ja koulun yhteistyötä on yhä kehitettävä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden on tuettava yhä tiiviimmin koulutuksen arkea. Yksikin turvallinen ja välittävä aikuinen voi pelastaa nuoren elämän.

Sitoudumme tekemään kaikkemme, jotta päiväkodeissa, kouluissa ja muissa lasten ja nuorten yhteisöissä kiusaaminen loppuu.

  • Vakaa talous:

Vakaan talouden pohja on yrittäjyydessä ja työssä. Keskustalle erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten pärjääminen kaikkialla Suomessa on tärkeää. Maassamme on voitava tavoitella parempaa ja välillä epäonnistuakin. Uuteen alkuun pitää olla aina mahdollisuus. Hyvän talouden pohjaksi tarvitaan kestävää kasvua. Suomen on oltava maa, joka houkuttaa investoimaan. Kannustamme yrityksiä kasvuun ja uuden luomiseen. Verotuksen ja lainsäädännön on tätä edesautettava. Valtion on myös tunnistettava uudet kasvun alat ja panostettava tietoisesti niihin.

Lisää keskustan teemoista: