Vaalikoneita, vol 1

Vaalikoneisiin vastaaminen ei ole helppoa, eikä ne ole hetkessä käyty läpi. Vastasin Ylen, Länsi-Uusimaan ja Sanomien vaalikoneisiin. Lukemista helpottaakseni laitan eri postauksissa eri vaalikonevastaukseni, sillä jos ei vastaaminen ollut helppoa, ei varmasti ole niiden lukeminenkaan. Kysymykset jokaisen vaalikoneessa olivat sellaisia, että ne vaativat kommentin ja perustelun, sillä kysymysten asettelut ja harvemmin kysymykset itsekään ole niin mustavalkoisia.

Ylen vaalikoneen vastaukseni:

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

osittain eri mieltä

Ehdokkaan kommentti

Koulutus on tärkeä nuorille, mutta en lähtisi pakottamisen kautta. Se saattaisi lisätä opintojen keskeytymisiä, josta tulee kuluja myös oppilaitoksille. Se myös saattaisi pidentää aikaa nuoren työllistymiselle ja työuralle. Tärkeintä olisi löytää keinoja, joilla nuori voisi löytää aidosti kiinnostuksen kohteen ja hyvän lähtökohdan ammatin valinnalleen.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

osittain samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Päivähoidon on tärkeää vastata lasten tarpeisiin. Päivähoidon hinnan tulee olla kohtuullinen perheille. On tärkeää, että perheiden eriarvoistumista ehkäistään ja kaikille lapsille tulisi taata yhtä hyvät mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa. Alle esikouluikäisten päivähoidossa varhaiskasvatusta tärkeämpää olisi aikuisten läsnäolo, riittävä lukumäärä ja turvallinen sekä luottamustaherättävä ympäristö.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

osittain eri mieltä
Ehdokkaan kommentti

Erityisruokavalioita on tänä päivänä todella useita ja erityistä kasvisruokapäivää tärkeämpänä pitäisin lähiruuan osuutta kouluissa. Koulujen, päiväkotien yms ruokalistoja suunnitellessa olisi hyvä käyttää satokausiajattelua, jolloin kasvisten, varsinkin kotimaisten ja lähituotettujen kasvisten määrä tarjotuissa ruoka-annoksissa lisääntyisi automaattisesti.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

osittain samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Lohjalla tarjotaan jo esimerkiksi yhdistysten kokouksia varten käyttöön tiloja veloituksetta. Monitoimijataloissa ( Nummen yhtenäiskoulu, Ojanittutalo, Routionmäki, Mäntynummi) tarkoituksena on tilojen mahdollisimman korkea käyttöaste, ja yhdistyksille tarjotaan mahdollisuutta käyttää tiloja.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

osittain samaa mieltä
Ehdokkaan kommentti

Kouluissa tarvitaan lisää resursseja avustajiin ja resurssiopettajiin, jotta voimme turvata opetusryhmien jakotunteja ja oppimisen laadun turvaamiseksi. Tällä hetkellä osaa avustajaresursseista joudutaan käyttämään muuhun kuin opetuksen laadun turvaamiseen.

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

osittain samaa mieltä
Ehdokkaan kommentti

Vanhuspalvelujen laatu ja määrä olisi turvattava. Kaikille ei kotihoito nykyisellään ole riittävä ja sosiaaliset kontaktit voivat jäädä liian vähäisiksi. Kotihoidon henkilökunta tekee voitavansa näillä resursseilla, joita heillä on. Työntekijämäärää olisi lisättävä, jotta kotihoidon laatu voitaisi turvata ja jotta henkilökunnalla olisi parempi mahdollisuus käyttää aikaansa myös kohtaamiseen.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

osittain eri mieltä

Ehdokkaan kommentti

Sote-uudistuksen yksi keskeisistä tavoitteista on selkeyttää palvelutuotannon rahoitusta ja tehostaa hallintoa purkamalla päällekkäisiä rakenteita. Asiakkaan, veronmaksajan ja yhteiskunnan etu olisi se, että hallinnon selkäyttämisellä saavutetut säästöt voitaisi käyttää palvelun parantamiseen.
Sote-uudistusta toteutettaessa tulisi huolehtia siitä, että vanhoja työntekijöitä kohdellaan reilusti ja esimerkiksi pyrittäisi työllistämään uusiin tehtäviin uudelleenkoulutuksen avulla

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

 osittain samaa mieltä
Ehdokkaan kommentti

Sosiaali- ja terveyspalveluja on pyritty Lohjalla tarkastelemaan järkevästi ja toimivammaksi jo ennen soteuudistusta. Seiniä tärkeämpää olisi saada esimerkiksi sosiaalipalvelut jalkautumaan haja-asutusalueille ja löytämään heidät, jotka eivät ole päässeet syystä tai toisesta palvelujen piiriin.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

osittain eri mieltä

Ehdokkaan kommentti

Tästä ovat asiantuntijat viime aikoina olleet eri mieltä. Viisi eri professoria ovat  sanoneet sote-esityksestä, että se on kaaos, hyppy tuntemattomaan, keskeneräinen, vaikeaselkoinen ja uudistuksen tavoitteiden vastainen. Tämäkin uudistus tulisi tehdä asiantuntijatieto ja yhteistyö edellä – alkuperäisiin tavoitteisiin nojaten.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

osittain eri mieltä
Ehdokkaan kommentti

Mielenterveystyössä, kuten monessa muussakin hoitotyössä avohoito on tärkeä osa työtä. On tärkeää tukea ihmistä, joka kokee avohoidon olevan itselle hyvä, joka kokee olevansa itse tarpeeksi hyvin kuntoutunut avohoitoon. Toki mielenterveystyössä tärkeä osa tätä arviointia on myös ammattilaiset. Avohoito ja kuntoumishoito on mielenterveystyön kulmakiviä ja näihin tulee panostaa. Avohoitoa on tarjottava siinä pärjääville.

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

osittain eri mieltä

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

osittain eri mieltä

Ehdokkaan kommentti

Oikeus valittaa on tärkeä oikeus. Jokaisen olisi hyvä kuitenkin miettiä motiivejaan valittaa.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

osittain eri mieltä

Ehdokkaan kommentti

Lohjalla yksityisautoilu on lähes välttämätöntä pitkien välimatkojen vuoksi.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

osittain eri mieltä

Ehdokkaan kommentti

Lohjan elinvoiman lisäämiseksi tulisi tarjota hyvät edellytykset toimia niin uusille kuin olemassa oleville yrityksille. Yrityksen liikemuodosta riippuen tulisi räätälöidä eri mahdollisuuuksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

 osittain eri mieltä
Ehdokkaan kommentti

Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa jossain tapauksissa tilapäisesti ja sillä tavoin luoda työpaikkoja ja talouskasvua, mutta pitkällä tähtäimellä siitä kärsii niin ympäristö, talous kuin työllisyyskin. Luonnon tuhoaminen on pahimman mahdollisen perinnön jättämistä tuleville sukupolville. Ja toivoisin meidän jättävän paljon muuta lapsillemme ja heidän lapsilleen.

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

osittain samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Lohjalla voisi olla hyvät mahdollisuudet integroida ja kotouttaa turvapaikan saaneita. Oma äitini on syntynyt evakkomatkalla ja olen kuunnellut isovanhempieni kertomaa oman kodin jättämisen tuskasta. Hädänalaisia ihmisiä tulee auttaa.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

täysin eri mieltä

Ehdokkaan kommentti

Kirjaston tehtävä on lainata kirjoja ja muita palveluja, joita kyseisissä kirjastoissa kulloinkin on.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

osittain eri mieltä

Ehdokkaan kommentti

Tulorajat kunnan vuokra-asunnoissa tukevat eriarvoistumisen ehkäisyssä.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

osittain eri mieltä

Ehdokkaan kommentti

Liikunta tarvitsee tiloja ja muita fasiliteetteja. On tärkeää pitää myös nämä kiinteistöt terveinä ja hyväkuntoisina.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

osittain eri mieltä

Ehdokkaan kommentti

Lohja reuna-alueilta on julkinen liikenne rajallista. Palveluliikenne voisi voimia hyvin, jos se kulkisi palvelujen ollessa avoinna ja jos se kuljettaisi palvelujen äärelle. Tätä tulee kehittää.

5 Koti

1. Lohjan kaupungin on luovuttava pysäköintimaksujen perimisestä.

osittain eri mieltä

Ehdokkaan kommentti

Lohjalla on viikonloppuisin ja arki-iltaisin maksuton pysäköinti. En näe vastaavaa hyötyä siitä, että pysäköintimaksu poistettaisi kokonaan. Enemmän näen ongelman asukaspysäköinnin suhteen. Muutaisiko pysäköintimaksun poistaminen ongelman asukaspysäköinnin kohdalla? En usko. Toivoisin näkeväni enemmän tutkimustuloksia siitä, kuinka pysäköintimaksu vaikuttaa kaupunkiin, sen yrityksiin ja kuluttajakäyttäytymiseen. Mitä pysäköintimaksun muuttamisella haetaan?

2. Laurinkatu tai ainakin osa siitä pitää muuttaa kävelykaduksi.

osittain samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Lohjan kaupunkikeskustaa olisi hyvä elävöittää ja tehdä viihtyisämmäksi. Kävelykatu saattaa tuoda

Jaahas. Tässä kysymyksessä on näköjään ilmeisesti minulla pudonnut perusteluni loppu pois. Tarkoitukseni oli vastata näin:

Kävelykatu ja sen taloudellisista hyödyistä on monenlaisia kokemuksia muista kaupungeista. Itse vanhana järvenpääläisenä pidän kävelykatu Jannea hyvänä esimerkkinä onnistuneesta kävelykatuhankkeesta. Kävelykadulla järjestetään useita tapahtumia, tori on vilkas, eikä tyhjiä liiketiloja juuri näy. Toki on muunlaisiakin kokemuksia musita kaupungeista. Olisi hienoa, jos keksisimme jotain omaa ja lohjalaista identiteettiä nostattavaa, mikä tekisi keskustastamme ja kävelykadusta ainutlaatuisen.

3. Espoon ja Salon välille kaavaillun tunnin junan rakentaminen on ehdoton edellytys Lohjan elinvoimalle.

osittain samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Tunnin juna on tärkeä Lohjan kehitykselle, jos juna pysähtyy Lohjalla. Ensiarvoisen tärkeää olisi varmistaa se, että juna tulee pysähtymään Lohjalla. Junaradan varteen kehittyy elinkeinoa ja ihmiset asettuvat asumaan alueille, joista on hyvät kulkuyhteydet työpaikka-alueille. Radan myötä Lohjasta voisi tulla myös työpaikka-alue.

4. Lohjan peruspalveluita pitää keskittää entistä enemmän kaupungin ydinkeskustaan.

osittain eri mieltä
Ehdokkaan kommentti

Peruspalvelujen tulisi olla kaikkien kuntalaisten tavoitettavissa, asuivat he missä tahansa päin kuntaa. Keskittämisissä voisi ehkä mielummin keskittyä erikoisosaamista vaativien palvelujen osaamiskeskuksiin.

5. Nahkurintorille pitäisi rakentaa pelkkiä asuntoja liiketilojen sijaan.

osittain eri mieltä
Ehdokkaan kommentti

Lohjan jo olemassaolevia liiketiloja tulee kehittää ja parantaa. Asukaslähtöisimmällä kunnalla Ikärakennetta ajatellen olisi hyvä olla yhtenä palveluratkaisuna palvelukeskittymä, jossa kohtaisi senioriasuminen, terveydenhoitopalvelu, seurakunta, kirjasto, kaupat, jnejne.

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin – suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

osittain samaa mieltä

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

osittain eri mieltä
Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme johtajuutta, joka etsii ja löytää kompromisseja ja pystyy käyttämään lähidemokratian tuomia mahdollisuuksia tukemaan päätöksen tekoa.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

osittain eri mieltä

Ehdokkaan kommentti

Lasten tulee olla uteliaita ja heidän tulee saada leikkiä. Nämä eivät ole ristiriidassa hyvän käytöksen ja muiden huomioonottamisen kanssa. Lasten on hyvä kasvaa ympäristössä, joka tukee kasvua aikuiseksi, jolla on oma tahto ja joka osaa kyseenalaistaa.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

osittain eri mieltä
Ehdokkaan kommentti

Pohjimmiltaan elämässä ei pärjää ilman toisia ihmisiä.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

osittain samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Kaikkia tulisi kohdella tasa-arvoisesti ja tasavertaisesti. Toisaalta tasa-arvoisuus tulee myös ymmärtää samalla tavalla. Ristiriitoja tuskin voi välttää, mutta lähtökohtaisesti tasa-arvoinen kohtelu on asukaslähtöisen yhteiskunnan peruspilari.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

osittain samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Tutkimusten mukaan Suomessa sosiaalinen liikkuvuus on maailman huippuluokkaa. Silti viime vuosina on ilmennyt hälyyttäviä merkkejä siitä miten koulutuksen ja sosioekonomisen aseman peritytyminen on vahvistunut. Olen tutustunut alueeni sosiaaliseen on pohjoismaalainen malli edelleen se yhteiskuntamalli joka takaa parhaiten kaikille mahdollisuudet edetä elämässä.

Jätä kommentti

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s