Kirjoittajavieras Länsi-Uusimaa 20.2.2021: Kyllä ne hoitaa kuitenkin

Kirjoitin Länsi-Uusimaan Kirjoittajavieras-kolumniini omaishoidosta. Olen jäsenenä omaishoidon neuvottelukunnassa ja olen paljon yhteydessä asiantuntijoihin etujärjestössä. Tutustun aina taustoihin ja kysyn asiantuntijoilta ennenkuin kirjoitan, olen päätöksiä tekemässä tai aloitetta miettimässä. Tämän vuoksi en ole tehnyt aloitetta, jossa esitetään omaishoitajille lisäystä rahallisiin korvauksiin. Vapaat tulee ensin saada toimimaan ja olosuhteet omaishoitajille paremmiksi sekä valtakunnallisella tasolla huomioida omaishoitoon ohjattavat korvaukset niin, että ne ovat korvamerkittyjä. Tämän lisäksi olisi ehkä kaikkein tarkoituksenmukaisinta, että omaishoidon palkkiot olisivat verottomia, mutta kuten linkissä olevasta kirjoituksesta selviää, oli lohjalaisen aloitteentekijän puolue muiden hallituspuolueiden mukana (sis Keskusta) sitä vastaan eduskunnassa (https://www.lansi-uusimaa.fi/paakirjoitus-mielipide/3484676).

Valtuustokokouksessa 17.2.2021 jätettiin aloite omaishoitajien palkkojen nostamisesta ja Länsi-Uusimaassa uutisoitiin asiasta 19.2.2021. Aloite ja kirjoitus osoittavat hyvin sen, miten vähän asiasta oikeasti tiedetään. Esimerkiksi se, että kyseessä ei ole palkka, vaan palkkio. Yleisimmässä maksuluokassa 413,45 euroa/ kk. Tukea verotetaan palkkiona eli veroprosentti nousee pienilläkin tuloilla yli 30 prosentin. Kenenkään tilanne ei sillä parane, että tuki nousisi muutamalla kympillä.


Kyllä ne hoitaa kuitenkin

Omaishoidosta puhuttaessa kiinnitetään huomiota lähes poikkeuksetta liian pieniin palkkioihin. Omaishoidon tuessa on kuitenkin kyse muustakin. Yksi tärkeimmistä tuen muodoista on vapaat.

Omaishoidon vapaissa tärkeää olisi ennakointi. Usein omaishoitajat kokevat, että vapaita on hankala pitää, sillä intervallihoitopaikkoja on liian vähän ja korona-aika on tuonut lisähaasteita vähäisiinkin paikkoihin. Jotta omaishoitajat voisivat käyttää heille kuuluvia vapaapäiviä, tulisi hoidettavalle olla turvallinen sijaishoitopaikka. Ikääntyvä Lohja ei selviä vanhustensa hoidosta kunnialla ilman omaisten osallistumista hoivaan ja huolenpitoon.

Entä lapsiperheet, joissa huoltaja on omaishoitajana lapselleen? Olin luottamushenkilönä kutsuttuna perheille suunnattuun omaishoidon keskusteluiltaan, jossa keskustelu oli vilkasta ja keskustelun aikana erittäin usein nousi esiin palvelunohjauksen tarve, tasavertaisesti jaettu tieto ja selkokieliset ohjeet. Palvelun myös koetaan olevan epätasa-arvoista, toiset saavat neuvoja ja ohjeita paremmin, helpommin lausuntoja, kohderyhmienkin välillä on suuria eroja, esimerkkinä perheiden palvelut verrattuna iäkkäiden palveluihin.

Perheille jää usein epäselväksi mihin palveluihin he ovat oikeutettuja, mitä palveluja haetaan sosiaalihuoltolain, mitä vammaispalvelulain puitteissa. Perheet kokevat, että palvelut ovat liian hajallaan, yhden oven taktiikkaa ei ole olemassa erityisperheille.

Perheet miettivät illan aikana myös sitä, mitä voisivat itse tehdä paremmin ja voiko itse edes vaikuttaa? Vanhemmat toivat esiin myös omia ajatuksia ja pelkoja siitä, mitä itse tuntevat. Haasteet perheissä? Lapsen hyväksyminen kodin ulkopuolella?  Miten lääkärit? Tunnetaitojen käsittelyjen haasteet lapsella tai aikuisella. Jos omaishoitajana ei jaksa lapsenhoitoa, ymmärretäänkö sitä? Usein tuntuu siltä, että jos et jaksa lasta, helposti tehdään lastensuojeluilmoitus, tai tuodaan esiin, että saat palveluja helpommin, jos se tehdään. Ja omaishoitaja vain haluaisi hetken huilata, koota itseään ja ajatuksiaan. Erityisperheen vanhemmat kokevat myös usein, että hankalan vanhemman maine tulee helposti.

Omaishoito on laitoshoitoa edullisempi. Omaishoidon tulisi olla myös inhimillinen ja toivottu hoitomuoto.

Lotta Paakkunainen

lohjalainen kaupunginvaltuutettu (kesk)

omaishoidon neuvottelukunta, jäsen

https://www.lansi-uusimaa.fi/paakirjoitus-mielipide/3832508

Omaishoitajien viikolla munat samassa korissa?

Omaishoidon neuvottelukunnan kokous osui tällä kertaa omaishoitajaviikolle ja kokoustajia odotti omenamehumaljat ja raaka kananmuna hoidettavaksi kokouksen ajaksi. Munaa ei saanut jättää pöydälle, mutta sille sai yrittää saada sijaishoitajaa. Minä tein munalleni näin:

Koska minulla on aina villasukat mukana, sain siitä omalle munalleni pesän. (kaikki hoitivat ensiluokkaisesti omiaan, yksikään ei mennyt rikki)

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoitamista omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. (lähde: https://stm.fi/omaishoito)

Keskustelimme ajankohtaisista aiheista omaishoidossa, saimme kuulla mm omaishoitajien mietteitä toimeksiantosuhteisen perhehoidon toimintaohjeeseen sekä omaishoidon soveltamisohjeisiin ja myöntämiskriteereihin, joihin on jälleen tulossa muutoksia. Näiden lisäksi kuulimme omaishoitajien ajatuksia omaishoidonvapaan käyttökokeilusta. Kokeilu kestää huhtikuun loppuun ja toivottavasti se jatkuu senkin jälkeen, kokeiluun on nyt jo osallistunut ilahduttavan paljon omaishoitajia. On tärkeää kuulla omaishoitajien ääni ja heidän etujärjestönsä, Hiiden omaishoitajat ry, tuo erittäin hyvin ja aktiivisesti heidän ääntään esille. Minä pyrin viemään sitä vielä omalta osaltani eteenpäin oikeille tahoille.

omaishoitajakortti

Hiiden Omaishoitajat ry on juuri saanut painosta upeat ja todella tärkeät kehittämänsä omaishoitajakortit. Monella omaishoitajalla on huoli siitä, jos itselle sattuu jotain ja hoidettava omainen on kotona, kuinka hoidettava saa sanan tai apua? Tästä kortista on apua sen huolen kanssa. Lisää tietoa https://www.facebook.com/www.hiidenseudunomaishoitajat.fi/ ja https://www.hiidenseudunomaishoitajat.fi/yhteystiedot

Omaishoidosta päätös ja sopimus

Kunta tekee päätöksen omaishoidon tuesta ja siihen sisältyvistä palveluista. Kunta ja omaishoitaja tekevät omaishoidon tuesta omaishoitosopimuksen. Sopimuksen liitteeksi kunta, hoidettava ja omaishoitaja laativat yhdessä hoito- ja palvelusuunnitelman hoidettavalle.

Omaishoidon tukeen sisältyy hoidettavalle:

  • omaishoito
  • hoito- ja palvelusuunnitelmassa määriteltävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
  • omaishoitajan vapaan ajaksi annettavat palvelut

Omaishoidon tukeen sisältyy omaishoitajalle:

  • hoitopalkkio
  • vapaa, jos hoito on sitovaa
  • eläke- ja tapaturmavakuutus 
  • sosiaalipalvelut

Omaishoitajat kaipaavat sopimusta ja ohjeistusta selkokielellä. Usein omaishoitajalle jää moni asia epäselväksi, tai ei ole välttämättä saanut tietoa ollenkaan jostain hänelle kuuluvasta palvelusta tai avusta. Tämä oli keskusteluissa myös erityislapsiperheiden keskusteluillassa isossa osassa.

Kirjoitukseni siitä, kun vein erityislapsiperheiden keskusteluillan terveisiä

https://lottapaakkunainen.wordpress.com/2019/11/20/erityislapsiperheiden-keskusteluillassa-nousi-monia-huolia-esiin/

Valtakunnallinen omaishoitajien viikko on vuosittain järjestettävä teemaviikko, jolla halutaan nostaa esiin omaishoitoasioita. Teemaviikkoa on vietetty vuodesta 2003. Tänä vuonna valtakunnallista viikkoa vietetään 24.11.–1.12. teemalla Näe, huomaa, kuule – omaishoidon monimuotoisuus.

Lohjalla päätapahtuma on keskiviikkona. Tervetuloa – tule yksin tai yhdessä läheisesi kanssa Omaishoidon asialla teemailtapäivään ke 27.11.2019 klo 13.00 Lohjan pääkirjastolle, Karstuntie 3, 08100 Lohja. Asiaa mm. omaishoidon tilasta ja sen kehittämisestä Lohjalla ikääntyneiden palveluissa ja sosiaaliasiamiehen tehtävät sekä sen rooli omaishoidossa.