Mäntynummen alueen johtaminen

Edellisessä lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan kokouksessa Mäntynummen alueen johtamisjärjestelyistä päätettäessä saimme ensin esittelyn koulujen johtamisjärjestelyistä. Koulujen johtamisjärjestelyt ovat yhtenäistämisen tarpeessa ja pyysimme tulevaan käsittelyä koulujen johtamisjärjestelyistä ja niiden yhtenäistämisestä. Mäntynummen johtamisjärjesteyjen kohdalla päätimme muutetun päätösesityksen mukaan. Päätettiin, että rehtori ja apulaisrehtori tarvitaan, muilta osin uudelleenvalmisteluun (eli vararehtorien tarve jatkossa tutkitaan). Rekry rehtorin osalta pääsee siis etenemään. Päätimme siis edellisessä kokouksessamme:

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää että Mäntynummen yhtenäiskoulussa on jatkossakin rehtori ja apulaisrehtori, muilta osin asia palautetaan takaisin valmisteluun.

Kokoukseemme 4.12.2019 asia tuotiin käsiteltäväksi uudelleenvalmistelun jälkeen.

Olin ehtinyt miettiä enemmänkin asiaa tällä välillä ja keskustellut opetusalan ihmisten kanssa. Mietin, että koska nykyiset vararehtorit on nimetty heinäkuun loppuun 2020 asti edellisen palvelupäällikön määräyksellä ja sinne asti jatkavat joka tapauksessa. Minusta asialla ei ole mikään kiire. Kuinka me tuemme koulujen johtamista? Mietin myös sitä, että nykyinen vararehtoriresurssi on kaikistä tärkein Mäntynummen alaisille Pullin ja Lehmijärven kouluille, joita johdetaan erittäin kapealla resurssilla. Lehmijärvellä on vararehtori kahden tunnin huojennuksella ja hoitaa pestiään todella hyvin (Lautakunnalle tosin puhutaan aina yhteysopettajasta, jolla on yhden tunnin huojennus tehtävien hoitamiseen). Pääkoulussa se ei ole niin välttämätön, mutta toki antaa rehtorille mahdollisuuden käyttää enemmän aikaa esim. Pullin ja Lehmijärven johtamiseen.

Olin ajatellut esittää että: Mäntynummen alueen johtamisjärjestelyihin palataan keväällä, jolloin avataan muidenkin alueiden johtamisjärjestelyt.

Päätösehdotuksena meillä oli:

1. Mäntynummen yhtenäiskouluun ei rehtorin ja apulaisrehtorin lisäksi kohdenneta vararehtoriresurssia.

2. jatkossa, kun yhtenäiskoulun koko ylittää 500 oppilasta , koulussa on rehtori ja apulaisrehtori. Alle 500 oppilaan yksiköissä jatketaan rehtori-vararehtori -mallilla.

Minun esitystäni ennen kokousta käytävässä keskustelussa torjuttiin mm sillä, että esityksessähän puututaan muidenkin koulujen johtamiseen (päätösesitys kohta 2) ja moneen kertaan minulle todettiin, että pienissä kouluissa on yhteysopettaja, ei vararehtoria ja että Mäntynummen vararehtorit eivät hoida pieniä kouluja.

Näistä syistä en tehnyt vastaesitystäni. Koska olemme nyt päättäneet säästää koulujen johtamisresursseista, niin mielestäni meidän tulee siirtää resurssia täten oppilashuoltoon.

Mäntynummen yhtenäiskoulun tarveselvitys ja Routionmäen yhtenäiskoulu valtuustossa 12.6.2019

Valtuuston kokous 12.6.2019 oli jälleen erilainen, mitä muut kokouset aiemmin ovat olleet. Jokainen kerta opin uutta ja jokaikinen kerta on kyllä mielenkiintoinen kokemus, mutta siitä lisää myöhemmin. Tänään laitan teille luettavaksenne pitämäni ryhmäpuheenvuorot Mäntynummen yhtenäiskoulun tarveselvityksestä ja Routionmäen yhtenäiskoulun perustamisesta.

Ryhmäpuheenvuoroni Mäntynummen yhtenäiskoulun tarveselvityksestä:

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat
Lapsimääräsuunnitteet ovat pidemmän aikaa olleet laskevia, eikä niissä ole huomioitu tai arvioitu tunnin junaa ja kaavoitusten mahdollistamaa muuttoliikettä Lohjalle, tai sitä, että lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan kokouksessa viimeksi kaavioissa näkyi laskun tasaantumista. Jos näillä on positiivisia vaikutuksia, kuten yleensä puheissa ja odotuksissa on, tuodaanko pihalle lisää tilaelementtejä? Valtuuston päätös lokakuussa 2018 oli, että Mäntynummen yläkoulualueen kouluja ei lakkauteta, kuitenkin talouden tasapainottamisohjelman myötä alustavaksi päätökseksi tuli, että alueelta Nummenkylän ja Pullin koulut tullaan lakkauttamaan. Toki jälleen päätäntäkäytänteiden läpi, mutta edessä se on jälleen. Jos päätös Pullin lakkautuksesta tulee, olisi se huomioitava Mäntynummen monitoimijatalon tarveselvityksessä. Taasko lisää tilaelementtejä?

Tämän päivän rakennustietämyksen mukaan vanhan ja uuden fyysinen yhdistäminen luo riskirakenteita. Näitä riskirakenteita tulee välttää. Tarveselvityksessä on kiinnitetty huomiota alueen liikennejärjestelyihin ja tähän keskustan valtuustoryhmä on tyytyväinen.   

Päätöksiä ja tarveselvityksiä tehtäessä tulisi olla johdonmukainen ja olisi hyvä, että se huomioitaisi myös koulukiinteistöistä päätettäessä. Esimerkiksi Järnefeltin koulun kohdalla todettiin, ettei maanalaisia tiloja oteta käyttöön. Tämän tulisi päteä myös Mäntynummen kohdalla, eikä ottaa sielläkään suunniteltuja kirjaston alapuolisia, maanalaisia tiloja käyttöön.   

Näin ollen teen vastaesityksen:

Mäntynummen monitoimijatalon hankesuunnittelua jatketaan tarveselvityksen pohjalta siten, että toteutetaan ylätalon peruskorjaus- ja muutostyöt sekä uudisrakentaminen kaupungin tilaelementtejä hyödyntäen ja riskirakenteita välttäen 

Vastaesitykseni oli sama, minkä tein lautakunnan kokouksessa, jolloin en saanut minkäänlaista tukea. Valtuustossa esitykseni hyväksyttiin yksimielisesti.

Ryhmäpuheenvuoroni Routionmäen yhtenäiskoulun perustamisesta:

Jalavan koulu on vaativan erityisen tuen koulu. Tämän vuoksi Jalavassa on huomattava määrä henkilökuntaa. Jalavan ja Roution yhdistäminen on vaativaa, haastavaa ja rehtorilla tulee olemaan erityisen painava salkku. Uuden Routionmäen yhtenäiskoulun erityispiirteet huomioon ottaen vararehtorille/vararehtoreille tulee turvata riittävästi johtamisresurssia. 

Lautakunnan kokouksessa tein vastaesityksen johtamisresurssien turvaamisesta, mutta jäin ilman kannatusta. Linkissä kirjoitukseni siitä. https://lottapaakkunainen.wordpress.com/2019/04/10/paatos-jalavan-ja-roution-koulujen-johtamisjarjestelymuutoksesta/

Tällä kertaa en tehnyt vastaesitystä, sillä tässä pykälässä käsiteltiin ainoastaan Jalavan ja Roution koulujen lakkautusta sekä Routionmäen yhtenäiskoulun perustamista ja kyse oli periaatteessa ainoastaan hallinnosta, mutta koin tärkeäksi huomauttaa koulun johdon tuen tarpeesta.